مجتمع فنی تهران واحد تبریز

دپارتمان مالی و حسابداری

عنوان درستعداد ساعت
حسابداری مالی خدماتی60
حسابداری مالی بازرگانی60
حسابداری مالی همکاران سیستم33
تهیه قراردادهای داخلی و خارجی طبق موازین حقوقی32
قانون مالیات بر ارزش افزوده16
انبارداری و انبارگردانی24
دوره تحلیل تکنیکال کاربردی24
مبانی مدیریت سرمایه گذاری در بورس21
حسابداری ویژه بازار کار180
تحلیل بنیادی کاربردی در بازار سهام39
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی70
حسابداری مکانیزه20
کارگاه جامع حسابداری مالی228
نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتی10
مالیات بر ارزش افزوده8
ترفندهای اکسل در حسابداری24
آشنایی با نحوه تهیه و تنظیم دفاتر حسابداری16
حسابداری آژانس های هواپیمایی 20
حسابداری نمایندگان و کارگزاران بیمه60
انواع روش های تامین منابع مالی برای پروژه‌ها 16
آشنایی با فهرست بها 16
آشنایی با نرم افزارهای بین المللی حسابداری 30
حسابداری صنعتی 150
مدیریت مالی پیشرفته122
ارزیابی اقتصادی طرح ها بر اساس روش های نوین و کاربردی36
تهیه و تنظیم صورتهای مالی40
حسابداری و مدیریت مالی در شرکتهای پیمانکاری60
حسابدار مالیاتی40
مدیریت پرتفوی18
حسابداری قیمت تمام شده32
بودجه ریزی عملیاتی24
مدیریت مالی120
تجزیه و تحلیل صورت های مالی39
نحوه تهیه صورت های مالی18
تربیت مدیر مالی187