مجتمع فنی تهران واحد تبریز

ریاضی و آمار

MATLAB مقدماتی

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

MAPLE(مقدماتی)

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

2SPSS

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

SPSS1

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

LISREL

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

جستجوی پیشرفته