مجتمع فنی تهران واحد تبریز

برق و الکترونیک

FPGA

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

AVR

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

جستجوی پیشرفته