مجتمع فنی تهران واحد تبریز

برق و الکترونیک

PLC S7 300-400 LEVEL II

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

PLC S7 300-400 LEVEL I

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

MATLAB

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

LABVIEW

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

HSPICE

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

HMI-OP

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

جستجوی پیشرفته