مجتمع فنی تهران واحد تبریز

برق و الکترونیک

HMI-Wincc Flaxible

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

WINCC

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

PLC S7 200

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

PLC S7 300/400 2

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

PLC S7 300/400 1

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

PLC LOGO

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

جستجوی پیشرفته