مجتمع فنی تهران واحد تبریز

فرهنگ و هنر

Auto CAD(مقدماتی 2)

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

Auto CAD(مقدماتی 1)

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

ArchiCAD

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

3D Max Beginners to Advance

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

Adobe premiere

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

Adobe Photoshop

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

جستجوی پیشرفته