مجتمع فنی تهران واحد تبریز

گرافیک

Adobe premiere

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

Adobe Photoshop

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

Adobe InDesign

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

Adobe Illustrator

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

جستجوی پیشرفته