مجتمع فنی تهران واحد تبریز

فرهنگ و هنر

رسم فنی ساختمان

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

VRay

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

Sketch up7

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

Revit Architecture2013

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

Lumion

(  بررسی )
خصوصی0 دانشجو

جستجوی پیشرفته