مجتمع فنی تهران واحد تبریز

درباره ما

About MFT: We are No.1 site for online courses

درباره ما

مجتمع فنی تهران مأموریت خود را گسترش و ارتقای خدمات آموزشی، تولید و انتشار کتب، نشریات، ارائه محصولات و خدمات مبتنی بر ICT در حوزه فنآوری، هنر و کسب و کار تعریف میکند. این سازمان به عنوان یکی از بزرگترین مؤسسات آموزشی- فرهنگی و انفورماتیک در بخش خصوصی، قلمروی فعالیت خود را تمام مناطق ایران، حضور مؤثر درخاورمیانه، به خصوص کشورهای فارسی زبان و همکاری با سایر کشورها ترسیم میکند. مدیریت دانش محور، ارتباط مستقیم با صنعت و تلاش برای ارائه فعالیتهای متناسب با هزاره سوم در جهت کارآفرینی و اشتغال مؤثر، وجه تمایز این سازمان است.

چشم انداز فعالیت های مجتمع فنی تهران

مجتمع فنی تهران به عنوان مؤسسه برتر ایران در حوزه فناوری، هنر و کسب و کار، به روزی می اندیشد که در هر خانواده ایرانی حداقل یک نفر، از خدمات و یا محصولات آن بطور مطلوب بهره مند شوند.